SweetChoice

KHẢ NĂNG VAY VỐN

(Lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất nhất với bạn)

Công việc hiện tại của bạn?

Thu nhập hiện tại của bạn?

Lịch sử trả nợ khoản vay của bạn?

Số tiền bạn dự định vay?

Khảo sát này chỉ đưa ra những đánh giá sơ bộ về khả năng xét duyệt khoản vay của bạn dựa trên những thông tin bạn cung cấp. 
Thực tế, mỗi tổ chức cho vay tài chính sẽ sử dụng những phương pháp riêng để đánh giá khả năng tài chính của khách hàng. Từ đó đưa ra quyết định từ chối hay chấp thuận khoản vay, cũng như quyết định hạn mức khoản vay có thể cấp cho khách hàng.